Οι 19 προτάσεις για τα «κόκκινα» δάνεια ιδιωτών – επιχειρήσεων.

%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%b5%ce%af%ce%bf-%ce%bb%ce%ae%cf%88%ce%b7%cf%82-8

 

Η οριστικοποίηση με τον SSM των στόχων των τραπεζών για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (-40%, -50%) και ανοιγμάτων τους (-35%, -40%) έως τα τέλη του 2019, αποτελεί την αφετηρία για τις μαζικές ρυθμίσεις και διαγραφές χρεών στις οποίες θα προχωρήσουν εντατικά οι τράπεζες. Οι ρυθμίσεις θα στηριχθούν στις επιλογές που προσφέρει ο νέος Κώδικας Δεοντολογίας που τέθηκε σε ισχύ από 1ης Οκτωβρίου.

Ο Κώδικας περιλαμβάνει 19 προτάσεις λύσεων που αποσκοπούν στη ρύθμιση του συνόλου των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Από την εφαρμογή του Κώδικα εξαιρούνται:

– Απαιτήσεις από συμβάσεις που έχουν ήδη καταγγελθεί πριν από την 1/1/2015.

– Απαιτήσεις έναντι δανειολήπτη που έχει υποβάλει αίτηση υπαγωγής στον Νόμο 3869/2010, για την οποία έχει ορισθεί δικάσιμος.

– Απαιτήσεις έναντι δανειολήπτη, κατά του οποίου τρίτοι πιστωτές έχουν κινήσει δικαστικές ενέργειες για την εξασφάλιση χρεών ή έχει ήδη τεθεί σε καθεστώς εκκαθάρισης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι προτεινόμενες λύσεις από τον Κώδικα στη βάση των οποίων θα προχωρήσουν οι ρυθμίσεις χρεών ιδιωτών και επιχειρήσεων, ομαδοποιούνται σε 3 κατηγορίες. Με στόχο την αναζήτηση της «κατάλληλης λύσης» δεν αποκλείεται και η επιλογή συνδυασμού των προτεινομένων λύσεων.

 

Α. Βραχυχρόνιες ρυθμίσεις

Στην εν λόγω κατηγορία εντάσσονται οι τύποι ρύθμισης με διάρκεια μικρότερη των 2 ετών που αφορούν περιπτώσεις όπου οι δυσκολίες αποπληρωμής κρίνονται ως προσωρινές. Προβλέπουν:

– Τακτοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών: Συμφωνία αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών με βάση προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα.

– Κεφαλαιοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών: H κεφαλαιοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών και η αναπροσαρμογή του προγράμματος αποπληρωμής του οφειλόμενου υπολοίπου.

– Μειωμένη δόση μεγαλύτερη των οφειλόμενων τόκων: Μείωση της τοκοχρεολυτικής δόσης αποπληρωμής σε επίπεδο που υπερβαίνει αυτό που αντιστοιχεί σε αποπληρωμή μόνο τόκων για καθορισμένη βραχυπρόθεσμη περίοδο.

– Μειωμένη δόση μικρότερη των οφειλόμενων τόκων: Μείωση της τοκοχρεολυτικής δόσης αποπληρωμής σε επίπεδο μικρότερο από αυτό που αντιστοιχεί σε αποπληρωμή μόνο τόκων για καθορισμένη βραχυπρόθεσμη περίοδο. Οι ανεξόφλητοι τόκοι κεφαλαιοποιούνται ή διευθετούνται.

– Καταβολή μόνο τόκων: Κατά τη διάρκεια καθορισμένης βραχυπρόθεσμης περιόδου καταβάλλονται μόνο οι τόκοι.

– Περίοδος χάριτος: Αναστολή πληρωμών για προκαθορισμένη περίοδο. Οι τόκοι κεφαλαιοποιούνται ή διευθετούνται.

 

Β. Μακροχρόνιες ρυθμίσεις

Στη συγκεκριμένη κατηγορία εμπίπτουν οι τύποι ρύθμισης με διάρκεια μεγαλύτερη των 2 ετών, με στόχο τη μείωση της τοκοχρεωλυτικής δόσης ή και της δανειακής επιβάρυνσης, λαμβάνοντας υπόψη συντηρητικές παραδοχές για την εκτιμώμενη μελλοντική ικανότητα αποπληρωμής του δανειολήπτη μέχρι τη λήξη του προγράμματος αποπληρωμής. Προβλέπουν:

– Μείωση επιτοκίου: Μείωση του επιτοκίου ή του επιτοκιακού περιθωρίου.

– Παράταση διάρκειας: Επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής του δανείου (δηλαδή μετάθεση της συμβατικής ημερομηνίας καταβολής της τελευταίας δόσης του δανείου).

– Διαχωρισμός οφειλής: Διαχωρισμός της οφειλής του δανειολήπτη σε δύο τμήματα:

α) το τμήμα του δανείου το οποίο ο δανειολήπτης εκτιμάται ότι μπορεί να αποπληρώνει, με βάση την υφιστάμενη και την εκτιμώμενη μελλοντική ικανότητα αποπληρωμής του, και

β) το υπόλοιπο τμήμα του δανείου, το οποίο τακτοποιείται μεταγενέστερα, με ρευστοποίηση περιουσίας ή άλλου είδους διευθέτηση, η οποία συμφωνείται εξαρχής από τα δύο μέρη.

– Μερική διαγραφή οφειλής: Οριστική διαγραφή μέρους της συνολικής απαίτησης του ιδρύματος, ώστε η εναπομένουσα οφειλή να διαμορφωθεί σε ύψος που εκτιμάται ότι είναι δυνατό να εξυπηρετηθεί ομαλά.

– Λειτουργική αναδιάρθρωση επιχείρησης: Αναδιοργάνωση της επιχείρησης, ώστε να καταστεί βιώσιμη και ικανή για την ομαλή εξυπηρέτηση των οφειλών της. Η αναδιοργάνωση μπορεί να περιλαμβάνει ενέργειες, όπως η αλλαγή διοίκησης, η πώληση περιουσιακών στοιχείων, ο περιορισμός του κόστους, ο εταιρικός μετασχηματισμός, η ανανέωση πιστωτικών ορίων ή και η παροχή νέων δανείων.

– Συμφωνία ανταλλαγής χρέους με μετοχικό κεφάλαιο: Μετατροπή μέρους της οφειλής σε μετοχικό κεφάλαιο, ώστε η εναπομένουσα οφειλή να διαμορφωθεί σε ύψος που εκτιμάται ότι είναι δυνατό να εξυπηρετηθεί ομαλά.

Γ. Λύσεις οριστικής διευθέτησης

– Λοιπές εξωδικαστικές ενέργειες: Οι εξωδικαστικές ενέργειες που δεν εμπίπτουν σε κάποια από τις παρακάτω κατηγορίες.

– Εθελοντική παράδοση ενυπόθηκου ακινήτου: O δανειολήπτης, ο οποίος δεν μπορεί να ανταποκριθεί στους όρους αποπληρωμής ενυπόθηκου δανείου, παραχωρεί οικειοθελώς (δηλαδή χωρίς να απαιτηθεί η προσφυγή σε δικαστικές ενέργειες από πλευράς του ιδρύματος) την κυριότητα του υπέγγυου ακινήτου στο ίδρυμα. Στη σχετική συμφωνία διατυπώνεται σαφώς ο τρόπος διευθέτησης του τυχόν υπολοίπου. Η εν λόγω λύση μπορεί να αφορά οικιστικό ακίνητο ή επαγγελματική στέγη (νέα πρόβλεψη).

– Μετατροπή σε ενοικίαση/χρηματοδοτική μίσθωση: O δανειολήπτης μεταβιβάζει την κυριότητα του ακινήτου στο ίδρυμα υπογράφοντας σύμβαση ενοικίασης/χρηματοδοτικής μίσθωσης, η οποία του εξασφαλίζει τη δυνατότητα μίσθωσης του ακινήτου για ορισμένη ελάχιστη χρονική περίοδο. Η εν λόγω λύση μπορεί να αφορά οικιστικό ακίνητο ή επαγγελματική στέγη (νέα πρόβλεψη).

– Εθελοντική εκποίηση ενυπόθηκου ακινήτου: O δανειολήπτης προβαίνει οικειοθελώς σε πώληση του υπέγγυου ακινήτου σε τρίτο με τη σύμφωνη γνώμη του ιδρύματος. Στην περίπτωση που το τίμημα της πώλησης υπολείπεται του συνόλου της οφειλής, το ίδρυμα προβαίνει σε διαγραφή της εναπομένουσας οφειλής. Η εν λόγω λύση μπορεί να αφορά οικιστικό ακίνητο ή επαγγελματική στέγη (νέα πρόβλεψη).

– Διακανονισμός απαιτήσεων: Εξωδικαστική συμφωνία κατά την οποία το ίδρυμα λαμβάνει είτε εφάπαξ καταβολή σε μετρητά (ή ισοδύναμα μετρητών) είτε σειρά προκαθορισμένων τμηματικών καταβολών. Στο πλαίσιο του διακανονισμού το ίδρυμα ενδέχεται να προβαίνει σε μερική διαγραφή της απαίτησης.

– Υπερθεματιστής σε πλειστηριασμό: Η τράπεζα υπερθεματίζει στον πλειστηριασμό αποκτώντας την κυριότητα του ενυπόθηκου ακινήτου ή άλλης εμπράγματης εξασφάλισης στο πλαίσιο ευρύτερης συμφωνίας οριστικής διευθέτησης της οφειλής με τη συναίνεση του δανειολήπτη (νέα πρόβλεψη).

– Ολική διαγραφή οφειλής: Η τράπεζα αποφασίζει τη διαγραφή του συνόλου της οφειλής εφόσον δεν υπάρχουν ρευστοποιήσιμα στοιχεία και δεν αναμένεται περαιτέρω ανάκτηση.

Πηγή: capital.gr, Νένα Μαλλιάρα

Ουγγαρία: Πιθανώς άκυρο το δημοψήφισμα λόγω χαμηλής συμμετοχής.

biktor-ormpan

«Όχι» στο ευρωπαϊκό σχέδιο για τις μετεγκαταστάσεις των μεταναστών ψήφισε η συντριπτική πλειοψηφία των Ούγγρων που προσήλθε στις κάλπες, αλλά σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, το ποσοστό συμμετοχής διαμορφώθηκε κάτω του – απαιτούμενου για την εγκυρότητα της διαδικασίας – 50%.

Συγκεκριμένα, το χαμηλό ποσοστό προσέλευσης στις κάλπες της τάξης του 45%, όπως εκτιμάται, δεν είναι επαρκές, προκειμένου να θεωρηθεί έγκυρη η διαδικασία, η οποία και πιθανότατα κρίνεται άκυρη, κάτι που περιορίζει τις δυνατότητες του Όρμπαν να ασκήσει πιέσεις στις Βρυξέλλες προκειμένου να αλλάξουν τη μεταναστευτική τους πολιτική.

Πάντως, ανώτερα στελέχη του κυβερνώντος κόμματος του Όρμπαν, του Fidesz έσπευσαν να ανακοινώσουν τη νίκη αφού η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε στις 20.00 (ώρα Ελλάδας), επικαλούμενα exit poll, τα οποία καταδείκνυαν ότι το 95% των Ούγγρων που ψήφισαν, ήτοι περισσότεροι από 3 εκατομμύρια άνθρωποι, απέρριψαν το σχέδιο ποσοστώσεων.

«Βασιζόμενοι σε αυτά τα στοιχεία μπορούμε δικαίως να πούμε ότι η σημερινή ημέρα έφερε μια σαρωτική νίκη για όλους εκείνους που απορρίπτουν την υποχρεωτική μετεγκατάσταση (μεταναστών)… και για εκείνους που πιστεύουν πως τα θεμέλια μιας ισχυρής Ε.Ε. μπορούν να είναι μόνο τα ισχυρά κράτη», δήλωσε σε μια συνέντευξη Τύπου ο βουλευτής του Fidesz και αντιπρόεδρος του κόμματος, Γκέργκελι Γκουλίας.

Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσκόπηση που διενεργήθηκε σήμερα από το Nezopont καταδεικνύει ότι το 95% των Ούγγρων που ψήφισαν στο δημοψήφισμα απορρίπτει το ευρωπαϊκό σχέδιο μετεγκατάστασης μεταναστών στις χώρες της Ε.Ε.. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, που διενεργήθηκε σε ένα δείγμα 1.000 Ούγγρων σήμερα, περίπου 3,2 εκατομμύρια ψηφοφόροι απέρριψαν το σχέδιο ποσοστώσεων, ενώ 168.000 ψήφισαν υπέρ.

Την ίδια ώρα, ο βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος, Γεργκέλι Γκουλίας, δήλωσε ότι το ποσοστό συμμετοχής αναμένεται γύρω στο 45% βάσει των στοιχείων των Exit Poll και επιβεβαίωσε ότι το 95% των ψηφοφόρων απέρριψε το σχέδιο μετεγκατάστασης προσφύγων στις χώρες της Ε.Ε..

Σημειωτέον πως γύρω στις 16.00 ώρα Ελλάδας μόλις το 30,66% των ψηφοφόρων είχε πάει να ψηφίσει και οι αναλυτές προειδοποιούν ότι το ποσοστό προσέλευσης δεν θα ανέλθει στο 50% που απαιτείται προκειμένου να θεωρηθεί έγκυρη η διαδικασία.

Το ακροδεξιό κόμμα Jobbik ανακοίνωσε ότι το δημοψήφισμα ήταν ένα «φιάσκο» και κάλεσε τον Όρμπαν να παραιτηθεί στην περίπτωση που η ψηφοφορία κριθεί άκυρη.

Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα περιορίσει τις δυνατότητες του Ούγγρου πρωθυπουργού να ασκήσει πιέσεις στις Βρυξέλλες προκειμένου να αλλάξουν την μεταναστευτική τους πολιτική.

«Νομίζω ότι η συμμετοχή θα ανέλθει σε περίπου 40%, αυτό συνιστά ένα φιάσκο για τον Βίκτορ Όρμπαν και την κυβέρνηση… » δήλωσε ο Αττίλα Γιούχαζ, αναλυτής της δεξαμενής σκέψης Political Capital.

Ο ειδικός πρόσθεσε ότι οι εκτιμήσεις αυτές πως τα ποσοστά συμμετοχής θα κυμανθούν μεταξύ 44 έως 46% βασίζονται σε στοιχεία που είναι προς το παρόν διαθέσιμα.

Αφού ψήφισε νωρίτερα σήμερα ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, είπε σε δημοσιογράφους ότι θα πάει στις Βρυξέλλες την επόμενη εβδομάδα προκειμένου να ξεκινήσει συνομιλίες, ενισχυμένος από το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος.

«Και θα προσπαθήσω, με την βοήθεια του αποτελέσματος, εφόσον πρόκειται για το κατάλληλο αποτέλεσμα, να διασφαλίσω ότι δεν πρέπει να αναγκαζόμαστε να αποδεχόμαστε στην Ουγγαρία ανθρώπους με τους οποίους δεν θέλουμε να ζούμε μαζί».

Απάντηση Λεβέντη σε Καμμένο: Δεν θέλω λάφυρα και υπουργεία.

%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%b5%ce%af%ce%bf-%ce%bb%ce%ae%cf%88%ce%b7%cf%82-7

Ο Πάνος Καμμένος σε συνέντευξή του δήλωσε πως η Ένωση Κεντρώων είναι καλοδεχούμενη στην κυβερνητική πλειοψηφία.

Όπως σχολίασε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας και κυβερνητικός εταίρος: «πολλές από τις προτάσεις του κ. Λεβέντη, ιδιαίτερα για τις αλλαγές του Συντάγματος και θεσμικές αλλαγές, είναι προτάσεις που μας βρίσκουν σύμφωνους».

Ο κ. Λεβέντης, ωστόσο, με δηλώσεις του στον ραδιοφωνικό σταθμό Βήμα 99,5 έκλεισε εκ νέου την πόρτα της συνεργασίας. Όπως είπε:

Δεν θέλω λάφυρα και υπουργεία» και «δεν νιώθω την ανάγκη να αθροιστώ στο κυβερνητικό σχήμα. Άποψη του κ. Καμμένου είναι αυτή, για την οποία τον ευχαριστώ κιόλας που τη διατύπωσε, αλλά εγώ έχω εκφράσει τη δική μου θέση.

Η δική μου θέση είναι ότι δεν θέλω λάφυρα ούτε υπουργεία ούτε τίποτα. Επομένως, δεν θέλω να αθροιστώ πουθενά. Εάν αισθάνομαι ότι κάτι είναι καλό θα το ψηφίσω, σαν Ένωση Κεντρώων, αν είναι κάτι κακό αρνούμαι ψήφο. Αυτή είναι η θέση μου.

«Στο κάλεσμα για άθροιση… δεν μπορώ να το κάνω, γιατί εγώ απέναντι στους ψηφοφόρους της ΕΚ έχω αναλάβει κάποιες υποχρεώσεις και κοιτάω τι θέλουν και οι ίδιοι. Οι ίδιοι δεν θέλουν να πάμε με την κυβέρνηση (…) Αυτή είναι η άποψή μου γι’ αυτό το κάλεσμα. Ξέρει ο κ. Καμμένος ότι εάν ήθελα, θα το είχα κάνει νωρίτερα» συμπλήρωσε ο Βασίλης Λεβέντης.

Πηγή: cnn.gr

Έντεκα Ταλιμπάν νεκροί σε ανταλλαγή πυρών με αστυνομικούς.

%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%b5%ce%af%ce%bf-%ce%bb%ce%ae%cf%88%ce%b7%cf%82-6

Τουλάχιστον έντεκα μαχητές των Ταλιμπάν σκοτώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών με δυνάμεις ασφαλείας στην ανατολική επαρχία Γκαζνί του Αφγανιστάν, όπως μετέδωσε το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, επικαλούμενο ανώτατο αξιωματούχο του στρατού.

Από την ανταλλαγή των πυροβολισμών τραυματίστηκαν άλλοι εννέα αντάρτες, καθώς επίσης κι ένα μέλος των δυνάμεων ασφαλείας.

Η ίδια στρατιωτική πηγή, ανέφερε σύμφωνα με το ΑΠΕ, ότι οι επιχειρήσεις στην επαρχία Γκαζνί θα συνεχιστούν μέχρι να διασφαλιστεί η τήρηση του νόμου και της τάξης σε όλες της περιοχές της.

Πηγή: cnn.gr

New York Times: Φοροφυγάς κατ’ εξακολούθηση ο Τραμπ;

donald-trump_0

 

Ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων για την προεδρία Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να είχε αποφύγει, με νόμιμο τρόπο, να πληρώνει φόρους επί σχεδόν 20 χρόνια, δηλώνοντας το 1995 ζημιές συνολικού ύψους 916 εκατ. δολαρίων, σύμφωνα με δημοσίευμα στην εφημερίδα «New York Times».

Το ζήτημα των φόρων που καταβάλλει ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος είναι παλιό και ταυτόχρονα πολύ ευαίσθητο, επειδή ο μεγιστάνας των ακινήτων είχε αρνηθεί πολλάκις να δημοσιοποιήσει τις φορολογικές δηλώσεις του, μια κίνηση στην οποία προβαίνουν παραδοσιακά οι υποψήφιοι για την προεδρία των ΗΠΑ ώστε να εξασφαλιστεί η διαφάνεια. Η δημοκρατική αντίπαλός του Χίλαρι Κλίντον από τη μεριά της το έχει ήδη πράξει.

Στο δημοσίευμά τους οι «New York Times» αναφέρουν πως είχαν πρόσβαση, μέσω μιας ανώνυμης πηγής, στη φορολογική δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ του έτους 1995. Η εφημερίδα υποστηρίζει πως ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος είχε δηλώσει σε αυτήν «ζημιές 916 εκατ. δολαρίων». Αν και δεν είναι γνωστά τα φορολογητέα εισοδήματά του τις επόμενες χρονιές, αυτό το κολοσσιαίο ποσό μπορεί να του επέτρεψε να αφαιρεί εντελώς νόμιμα 50 εκατ. δολάρια από τα φορολογητέα εισοδήματά του κάθε έτος «επί 18 χρόνια», δηλαδή μέχρι το 2013.

Οι τεράστιες ζημιές που φέρεται ότι είχε υποστεί ο Τραμπ οφείλονταν, σύμφωνα με τους Times, στις ηχηρές αποτυχίες του στον κόσμο των καζίνο του Ατλάντικ Σίτι, στην Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ, και σε άλλα προβλήματα που αντιμετώπισε στον ξενοδοχειακό τομέα και στις αερομεταφορές.

Η ομάδα της προεκλογικής εκστρατείας του δημοσίευσε ανακοίνωση στην οποία δεν γίνεται αναφορά στις ζημιές των 916 εκατ. δολαρίων, αλλά διαβεβαιώνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, «ένας ταλαντούχος επιχειρηματίας», «δεν πληρώνει περισσότερους φόρους απ’ ό,τι ορίζει ο νόμος».

Πηγή: www.zougla.gr

Formula 1: To 1-2 σημείωσε στη Μαλαισία η Red Bull.

red-bull-rb12-2

Με νίκη του Daniel Ricciardo έπεσε η αυλαία του γκραν πρι της Μαλαισίας, αγώνας του παγκοσμίου πρωταθλήματος Formula 1. Ο πιλότος της Red Bull εκμεταλλεύτηκε τις ατυχίες των συναθλητών του, οδήγησε υποδειγματικά και έφερε και πάλι στην κορυφή την αυστριακή ομάδα. Πίσω του ακολούθησε ο δεύτερος πιλότος της Red Bull, Max Verstappen και το συνολικό αποτέλεσμα ήταν ότι καλύτερο για την πρώην παγκόσμια πρωταθλήτρια.

Το βάθρο στο γκραν πρι της Μαλαισίας συμπλήρωσε ο Nico Rosberg με Mercedes ο οποίος αναρριχήθηκε στην κορυφή της βαθμολογίας σε συνδυασμό και με την εγκατάλειψη του Hamilton από σπασμένο κινητήρα. Τέταρτος τερμάτισε ο Raikkonen με Ferrari ενώ ο Bottas με Williams τερμάτισε 5ος. Την δεκάδα συμπλήρωσαν οι Perez (Force India), Alonso (McLaren), Hulkenberg (Force India), Button, (McLaren) και Palmer με Renault. Αυτοί ήταν και οι πρώτοι βαθμοί στην καριέρα του Βρετανού πιλότου στην Formula 1.

 

Εκτός αγώνα με το καλημέρα
Άτυχος αποδείχτηκε με το ξεκίνημα του αγώνα ο Sebastian Vettel όταν είχε επαφή με την Ferrari και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει.

Η συνέχεια του παγκοσμίου πρωταθλήματος Formula 1 θα δοθεί στις 9 Οκτωβρίου στην πίστα Suzuka της Ιαπωνίας.

Κλειστές τη Δευτέρα υπηρεσίες του δήμου Αθηναίων λόγω αργίας.

imagehandler-1

Δε θα λειτουργήσουν τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου οι διοικητικές, οικονομικές και τεχνικές υπηρεσίες του δήμου Αθηναίων, λόγω της αργίας για τη γιορτή του πολιούχου των Αθηνών, Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτη.

Αντιθέτως, θα λειτουργήσουν κανονικά ευαίσθητες υπηρεσίες υψηλής κοινωνικής σημασίας, όπως η αποκομιδή των απορριμμάτων, οι δημοτικοί βρεφονηπιακοί σταθμοί, η σίτιση απόρων και αστέγων, η ελεγχόμενη στάθμευση, η γραμμή εξυπηρέτησης του δημότη 1595, η συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού και τα νεκροταφεία.

Πηγή: in.gr

Τον Μάρτιο σχεδιάζει η Τερέσα Μέι να αρχίσει τη διαδικασία του Brexit.

102791058_theresa_may-large_transzgekzx3m936n5bqk4va8rwtt0gk_6efzt336f62ei5u

Η Βρετανία θα ενεργοποιήσει το άρθρο 50 της Συνθήκης της Λισαβόνας, κάτι που αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου να αρχίσουν οι συνομιλίες για το Brexit, πριν από το τέλος του ερχόμενου Μαρτίου, δήλωσε την Κυριακή η πρωθυπουργός Τερέσα Μέι μιλώντας στο BBC.

Η Μέι έδωσε επίσης συνέντευξη στους Sunday Times, στην οποία αναφέρει ότι σκοπεύει να προτείνει την άνοιξη κατάργηση του νόμου με τον οποίο η Βρετανία εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στην ομιλία της βασίλισσας ενώπιον του Κοινοβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο ή τον Μάιο, η Μέι σκοπεύει να παρουσιάσει νόμο με τον οποίο καταργείται ο Νόμος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων του 1972.

«Αυτό θα σηματοδοτήσει τον πρώτο σταθμό για να γίνει και πάλι το Ηνωμένο Βασίλειο μια κυρίαρχη και ανεξάρτητη χώρα» δήλωσε η Μέι, τονίζοντας πως αυτό θα σημάνει «το τέλος της εξουσίας της ΕΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο».

Ο νόμος, πάντως, δεν θα τεθεί σε ισχύ παρά μόνο όταν το Ηνωμένο Βασίλειο έχει πράγματι εγκαταλείψει την ΕΕ, υπογραμμίζει η πρωθυπουργός.

Οι συνομιλίες για το Brexit εκτιμάται ότι μπορεί να διαρκέσουν έως δύο χρόνια.

Μιλώντας στη διάσκεψη του Συντηρητικού Κόμματος, η Μέι είπε ότι δε θα υπάρξει μία ξαφνική, μονομερής αποχώρηση της χώρας από την ΕΕ, ενώ δήλωσε ότι το Brexit σημαίνει Brexit, ξεκαθαρίζοντας ότι η επιλογή είναι ξεκάθαρη.

Παράλληλα, έδωσε έμφαση σε μια βρετανική αποχώρηση, η οποία θα είναι σύμφωνη με τις νομικές προβλέψεις τόσο στη Βρετανία, όσο και σε άλλες χώρες-μέλη της ΕΕ.

Δηλώσεις για το θέμα έκανε και ο υπουργός Μεταφορών Κρις Γκρέιλινγκ, ο οποίος ανέφερε ότι η πράξη νομοθετικού περιεχομένου για την αποχώρηση της Βρετανίας από την ΕΕ θα περάσει από το κοινοβούλιο μεταξύ του Μαΐου του 2017 και του Μαΐου του 2018.

Εξέφρασε πάντως την επιθυμία του να διατηρηθεί σε ισχύ η ευρωπαϊκή νομοθεσία για το περιβάλλον και για τα δικαιώματα των εργαζομένων, αλλά και να συνεχιστούν οι διμερείς εμπορικές σχέσεις.

O πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίουν Ντοναλντ Τουσκ, δήλωσε ότι οι δηλώσεις από τη Βρετανία σχετικά με το χρόνο έναρξης των διαπραγματεύσεων για την βρετανική αποχώρηση από την ΕΕ, προσέφεραν ένα «ευχάριστο ξεκαθάρισμα» στην κατάσταση.

Ο Τουσκ, με ανάρτησή του στο Twitter, δήλωσε ότι οι υπόλοιπες 27 χώρες-μέλη της ΕΕ θα συμμετέχουν στη διαδικασία διαφύλαξης των συμφερόντων τους, από τη στιγμή που θα ενεργοποιηθεί επισήμως, το Άρθρο 50.

Πηγή: in.gr

Ο Μπάρακ Ομπάμα κάνει… ενόργανη στον Λευκό Οίκο.

capture

Ο Μπάρακ Ομπάμα εγκαταλείπει σε λίγους μήνες τον Λευκό Οίκο και έχει καλή διάθεση και ακόμα καλύτερη φυσική κατάσταση.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποδέχτηκε την Εθνική Ομάδα Ενόργανης αυτή την εβδομάδα και η Ολυμπιονίκης Σιμόν Μπάιλς (Simon Biles) έκανε Tweet με τον πρόεδρο να κάνει κάμψεις μαζί με τις πρωταθλήτριες.

Οι τέσσερις αθλήτριες βρέθηκαν στον Λευκό Οίκο για να τις συγχαρεί ο πρόεδρος για τη συμμετοχή τους στους Ολυμπιακούς του Ρίο, όπου η Μπάιλς κατέκτησε 4 χρυσά μετάλλια κι ένα χάλκινο στην ενόργανη.

Πηγή: www.cnn.gr

 

Η UNESCO καλεί Ελλάδα και Βρετανία να βρεθεί λύση για το ζήτημα των γλυπτών του Παρθενώνα.

glypta-2

Για πρώτη φορά στην ιστορία της Διακυβερνητικής Επιτροπής της UNESCO, το ζήτημα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα, αποτυπώθηκε σε δύο κείμενα, τα οποία και υιοθετήθηκαν.

Συγκεκριμένα, όπως πληροφορεί το υπουργείο Πολιτισμού με ανακοίνωσή του, στη Συνάντηση της Διακυβερνητικής Επιτροπής της UNESCO για την Προώθηση της Επιστροφής των Πολιτιστικών Αγαθών στις Χώρες Προέλευσης ή την Αποκατάστασή τους σε περίπτωση Παράνομης Ιδιοποίησης (ICPRCP), που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της UNESCO στο Παρίσι, στις 29 και 30 Σεπτεμβρίου, αποτυπώθηκαν τα εξής:

1. Στην Απόφαση τη σχετική με την Έκθεση της γραμματείας της UNESCO, όπου η Επιτροπή εκφράζει τη συνεχιζόμενη ανησυχία της για το ζήτημα των γλυπτών και καλεί τις δύο πλευρές να βρουν μια αμοιβαίως αποδεκτή λύση και

2. Στη Σύσταση, η οποία υιοθετήθηκε ειδικά για το ζήτημα των γλυπτών του Παρθενώνα, όπου, μεταξύ άλλων, η Επιτροπή σημειώνει το σκεπτικισμό της για την απόρριψη από το Ηνωμένο Βασίλειο και το Βρετανικό Μουσείο της πρότασης της Ελλάδας για παραπομπή του ζητήματος στη διαδικασία διαμεσολάβησης της UNESCO και καλεί τις δύο πλευρές να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειες τους για την επίτευξη ικανοποιητικής λύσης στο μακροχρόνιο αυτό ζήτημα.

Στη συνάντηση, η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο του Μουσείου της Ακρόπολης, καθ. Δημήτριο Παντερμαλή και τη νομικό σύμβουλο Α’ της ειδικής νομικής υπηρεσίας του ΥΠΕΞ, Άρτεμη Παπαθανασίου, οι οποίοι είναι μέλη της τριμελούς ειδικής συμβουλευτικής Επιτροπής για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, που έχει συσταθεί από τον υπουργό Πολιτισμού, με πρόεδρο τον Χριστόφορο Αργυρόπουλο.

Πηγή: www.zougla.gr

1 177 178 179 180 181 185