Όταν ο Ελευθέριος Βενιζέλος υποκλινόταν στον ρόλο του ΣτΕ

images17 Μαΐου 1929, ημέρα πρώτης συνεδρίασης του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η ομιλία του Ελευθερίου Βενιζέλου, που υπόσχεται να συγχαρεί τα μέλη του Ανωτάτου Δικαστηρίου, αν ακυρώσουν πράξη της κυβέρνησής του, συγκλονίζει

«…Δεν σας υπόσχομαι ότι η κυβέρνησις εκ προθέσεως θα διαπράξη παρανομίαν, δια να σας δώση την ευκαιρίαν ν΄ακυρώσητε την πράξιν της και την επαναφέρητε εις την τάξιν. Άλλωστε, αν η αρχή της σοφίας είναι ο φόβος του Κυρίου, η λειτουργία του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι η αρχή ίσως περισσοτέρας προσοχής εκ μέρους των κυβερνώντων, όπως αποφεύγουν παρανόμους πράξεις. Αλλ΄ όσην προσοχήν και αν δείξωμεν είναι ανθρώπινον, να υποπέσωμεν και εις παρανόμους ενεργείας.

Όταν δε έστω και άνευ προθέσεως διαπράξη η κυβέρνησις καμμίαν παρανομίαν και έλθη το Συμβούλιον της Επικρατείας να της πη, ότι της ακυρώνει την πράξιν της ταύτην, σας βεβαιώ ότι θα έλθω προσωπικώς να συγχαρώ και να σφίξω το χέρι του προέδρου και των μελών του Συμβουλίου της Επικρατείας, διότι υπενθύμισαν εις την κυβέρνησιν, ότι δεν έχει το δικαίωμα να παρανομή».

AdTech Ad

Το απόσπασμα αυτό είναι μέρος της ομιλίας του Ελευθερίου Βενιζέλου, κατά την πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, στις 17 Μαΐου του 1929. Η ομιλία του Έλληνα πρωθυπουργού δημοσιεύεται αυτούσια στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Επικρατείας, σαν φάρος, που μένει αναμμένος, για να θυμίζει στο πέρασμα των χρόνων τη σημασία και βαρύτητα του ρόλου των δικαστών και τον τρόπο με τον οποίον μία κυβέρνηση θα πρέπει να έχει το πολιτικό σθένος, να δεχτεί την ακύρωση τυχόν παράνομης πράξης της.

Τα λόγια του πολιτικού ηγέτη της εποχής, ιστορικά και πιο επίκαιρα από ποτέ.

Με αφορμή την ακύρωση του Νόμου Παππά για τις τηλεοπτικές άδειες, διαβάστε την ομιλία του Ελευθερίου Βενιζέλου, καθώς υποκλινόταν στον ρόλο των μελών του Δικαστηρίου.

«Εάν κατορθώσωμεν και είμαι βέβαιος ότι θα το κατορθώσωμεν δια του συμβουλίου της επικρατείας να εμπνεύσωμεν και εις τον τελευταίον πολίτην που κατοικεί εις τα απώτατα του κράτους ότι ‘υπάρχουν δικασταί εις τας Αθήνας’ που προστατεύουν κάθε πολίτην αδικούμενον από οιονδήποτε διοικητικόν όργανον και από την κυβέρνησιν αυτήν χωρίς να έχη ανάγκην ο πολίτης να προσφεύγη εις πλάγια μέσα και εις την υποστήριξιν των ισχυρών της ημέρας δια να εύρη το δίκαιόν του, βεβαιωθήτε ότι εγκαινιάζομεν ένα σταθμόν ιστορικόν, τον ιστορικώτερον ίσως σταθμόν της ζωής μας από αιώνος», λέει.

Η ομιλία Βενιζέλου κατά την πρώτη συνεδρίαση της 17ης Μαΐου 1929

Δεν πρόκειται βεβαίως να εκθέσω τας γνώμας μου περί της σημασίας του συμβουλίου της επικρατείας σήμερον. Τας γνώμας μου τας εξέθεσα επανειλημμένως και ετόνισα πόσας ελπίδας στηρίζω εις τον θεσμόν του συμβουλίου της επικρατείας και πόσον είμαι αισιόδοξος δια την ευεργετικήν επίδρασιν την οποίαν θα σημειώση επί των πραγμάτων του τόπου μας. Την αισιοδοξίαν μου αυτήν την στηρίζω όχι μόνον εις το γεγονός ότι το συμβούλιον της επικρατείας καλείται να πληρώση μίαν ανάγκην ανεγνωρισμένην γενικώς εξ αυτών των πραγμάτων, αλλά και εις το γεγονός ότι εκλήθησαν να λειτουργήσουν αι κορυφαί της επιστήμης και της διοικήσεως, όπως παρετήρησε και ο συνάδελφός μου υπουργός επί της Δικαιοσύνης. Και τα συγχαρητήρια δια τον τοιούτον καταρτισμόν του σώματος ανήκουν βέβαια και εις τον ομιλούντα.

Αλλά υπάρχει και ένας επιπρόσθετος λόγος, εις τον οποίον στηρίζω την αισιοδοξίαν μου αυτήν. Και ο λόγος αυτός είνε ότι την ανάγκην του συμβουλίου της επικρατείας, με την ευρυτάτην δικαιοδοσίαν του, ανεγνώρισε μία κυβέρνησις τόσον ισχυρά, όσον η σημερινή, στηριζομένη εις την πανηγυρικήν εμπιστοσύνην του λαού. Και η κυβέρνησις αυτή δεν επερίμενε το τέρμα της ζωής της δια να εγκαθιδρύση το συμβούλιον της επικρατείας, αλλ΄ έσπευσε να οργανώση αυτό ταχύτατα.

θα έλθω προσωπικώς να συγχαρώ και να σφίξω το χέρι του προέδρου και των μελών του συμβουλίου της επικρατείας, διότι υπενθύμισαν εις την κυβέρνησιν ότι δεν έχει το δικαίωμα να παρανομή

Βέβαια δεν σας υπόσχομαι ότι η κυβέρνησις εκ προθέσεως θα διαπράξη παρανομίαν δια να σας δώση την ευκαιρίαν ν΄ακυρώσητε την πράξιν της και την επαναφέρητε εις την τάξιν. Άλλωστε αν η αρχή της σοφίας είνε ο φόβος του Κυρίου, η λειτουργία του συμβουλίου της επικρατείας είνε η αρχή ίσως περισσοτέρας προσοχής εκ μέρους των κυβερνώντων όπως αποφεύγουν παρανόμους πράξεις. Αλλ΄όσην προσοχήν και αν δείξωμεν είνε ανθρώπινον να υποπέσωμεν και εις παρανόμους ενεργείας. Όταν δε έστω και άνευ προθέσεως διαπράξη η κυβέρνησις καμμίαν παρανομίαν και έλθη το συμβούλιον της επικρατείας να της πη ότι της ακυρώνει την πράξιν της ταύτην, σας βεβαιώ ότι θα έλθω προσωπικώς να συγχαρώ και να σφίξω το χέρι του προέδρου και των μελών του συμβουλίου της επικρατείας, διότι υπενθύμισαν εις την κυβέρνησιν ότι δεν έχει το δικαίωμα να παρανομή.

Σας ομολογώ, κύριοι, ειλικρινώς ότι αποδίδω μεγίστην σημασίαν εις τον αγαθοποιόν ρόλον τον οποίον θα παίξη το συμβούλιον της επικρατείας εις την όλην ζωήν της πατρίδος μας. Πιστεύω αδιστάκτως ότι «ήδε η ημέρα» δια να μεταχειρισθώ τους λόγους του μεγάλου μας ιστορικού, αλλ΄ εις εναντίαν εντελώς περίστασιν, θα είναι η απαρχή πλουσιοτάτων αγαθών εις όλας τας εκδηλώσεις της κρατικής και κοινωνικής ζωής, ένας αληθινός ιστορικός σταθμός με καθολικήν την ευεργετικήν του επίδρασιν.

Δυστυχώς, κύριοι, ο ελληνικός λαός ζήσας τόσους αιώνας υπό ξένην δουλείαν εσυνήθισε να θεωρή το κράτος εχθρικόν, όπως πράγματι ήτο, ο δε αιών της ελευθερίας δεν κατώρθωσε να του μεταβάλη εντελώς την ψυχολογίαν αυτήν. Εάν κατορθώσωμεν και είμαι βέβαιος ότι θα το κατορθώσωμεν δια του συμβουλίου της επικρατείας να εμπνεύσωμεν και εις τον τελευταίον πολίτην που κατοικεί εις τα απώτατα του κράτους ότι «υπάρχουν δικασταί εις τας Αθήνας» που προστατεύουν κάθε πολίτην αδικούμενον από οιονδήποτε διοικητικόν όργανον και από την κυβέρνησιν αυτήν χωρίς να έχη ανάγκην ο πολίτης να προσφεύγη εις πλάγια μέσα και εις την υποστήριξιν των ισχυρών της ημέρας δια να εύρη το δίκαιόν του, βεβαιωθήτε ότι εγκαινιάζομεν ένα σταθμόν ιστορικόν, τον ιστορικώτερον ίσως σταθμόν της ζωής μας από αιώνος. 247NEWS.GR

SHARE:

Αγρίνιο: 7χρονο αγοράκι λιποθύμησε από την πείνα

%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%b5%ce%af%ce%bf-%ce%bb%ce%ae%cf%88%ce%b7%cf%82-35

Το περιστατικό συνέβη  σε Δημοτικό Σχολείο του Αγρινίου και αφορά  7χρονο αγοράκι, μαθητή της Β’ τάξης.

AdTech Ad

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του sinidisi.gr τη μέρα εκείνη, αλλά και την προηγούμενη, είχε πάει στο σχολείο του χωρίς να φάει και χωρίς οι γονείς του να έχουν τη δυνατότητα, να του δώσουν έστω 50 λεπτά για ένα κουλουράκι.

Τα υπόλοιπα παιδάκια έβαλαν τις φωνές καθώς ανησύχησαν και στο σημείο έσπευσαν δάσκαλοι για να δουν τι είχε συμβεί. Άμεσα ειδοποιήθηκε η μητέρα του 7χρονου, η οποία πήγε στο σχολείο και με βαριά καρδιά εξιστόρησε στους δασκάλους τι ακριβώς συμβαίνει, ζητώντας ωστόσο για ευνόητους λόγους να τηρηθεί μυστικότητα και διακριτικότητα και να μην βγει στη δημοσιότητα το όνομα της. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο πατέρας της οικογένειας έχασε προ μηνών τη δουλειά του και κάνει κάποια μεροκάματα μέχρι να βρει κάτι πιο μόνιμο.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Συνείδηση, στο πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας ΤΕΒΑ του δήμου Αγρινίου συμπεριλαμβάνονται περίπου 4.500 οικογένειες. Αριθμός που σοκάρει και αποτελεί γροθιά στο στομάχι.ΠΗΓΗ.247NEWS.GR

Μήνυμα του ΚΚΕ για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου

7-11-2011-ÁÈÇÍÁ-ÔÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ÔÏÕ ÊÊÅ ÓÔÏ ÐÅÑÉÓÓÏ.(EUROKINISSI-ÃÅÙÑÃÉÁ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÕ)

«Το στοιχείο της «εθνικής ενότητας», που με αφορμή την 28η Οκτώβρη, τονίζουν οι αστικές πολιτικές δυνάμεις, στοχεύει στην εξαπάτηση του λαού, για να τον κρατούν δεμένο στους κάθε φορά «εθνικούς στόχους» της αστικής τάξης, που είναι στον αντίποδα των λαϊκών συμφερόντων. Η ιστορία διδάσκει ότι ούτε το 1940 και τα μετέπειτα χρόνια υπήρξε «εθνική ενότητα», γιατί δε μπορεί να υπάρξει τέτοια σε μια ταξική κοινωνία, είτε σε καιρό ειρήνης, είτε στον καιρό του πολέμου» τονίζει το ΚΚΕ με αφορμή τη σημερινή επέτειο.

Στην ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του κόμματος, επισημαίνεται ότι «και τότε, από τη μια μεριά υπήρχε η πλειοψηφία του λαού, που αγωνίστηκε με αντιδιοτέλεια, από τις γραμμές του ΕΑΜ- ΕΛΑΣ, καθώς και στρατιωτικοί που εξέφραζαν το γνήσιο λαϊκό πατριωτισμό. Υπήρχε το ΚΚΕ, που ήταν ο βασικός εμπνευστής, καθοδηγητής και αιμοδότης της ΕΑΜικής Αντίστασης και έδωσε σε αυτόν τον αγώνα τα καλύτερα παιδιά του (…) Από την άλλη υπήρχε η αστική τάξη, οι αστικές πολιτικές δυνάμεις, τόσο αυτές που ανοιχτά συνεργάστηκαν με τον κατακτητή όσο και αυτές που διέφυγαν στο εξωτερικό. Όσες παρέμειναν καλλιεργούσαν τη μοιρολατρία και την ηττοπάθεια. Υπήρχαν οι δωσίλογοι, ταγματασφαλίτες και μαυραγορίτες, τους οποίους εξυμνεί με κάθε ευκαιρία η εγκληματική ναζιστική Χρυσή Αυγή».

Το ΚΚΕ αναφέρει εξάλλου, ότι «η προσπάθεια της σημερινής κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να εμφανιστεί ως συνεχιστής του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, για να δικαιολογήσει τα μνημόνια που υπογράφει, τα αντιλαϊκά μέτρα που υλοποιεί, καθώς και την πλήρη ευθυγράμμισή της με ΝΑΤΟ-ΕΕ, συνιστά ασέλγεια κι αμαύρωση των ηρωικών αγώνων του λαού μας.

Το πιο σημαντικό είναι ότι επικαλείται τον αρνητικό συσχετισμό σε βάρος των εργατικών-λαϊκών δυνάμεων, για να καλλιεργήσει τις μειωμένες απαιτήσεις και το συμβιβασμό, να παρασύρει τον λαό στον στόχο της «ανάπτυξης», δηλαδή της καπιταλιστικής κερδοφορίας και ανταγωνιστικότητας, που δήθεν είναι το πρωτεύον σήμερα. Αυτός ο σύγχρονος ραγιαδισμός, ντυμένος με αριστερό περιτύλιγμα, καθηλώνει δυνάμεις που σήμερα πρέπει να δράσουν, με γραμμή ρήξης και ανατροπής της καπιταλιστικής βαρβαρότητας. Αν αυτή η λογική επικρατούσε τα χρόνια της κατοχής, δε θα υπήρχε η εποποιία της ΕΑΜικής Αντίστασης και η Μεγάλη Αντιφασιστική Νίκη των Λαών».

Επισημαίνεται ακόμη ότι «ιδιαίτερα σήμερα, που πυκνώνουν οι εστίες πολέμων, με επίκεντρο την εκμετάλλευση του φυσικού πλούτου και των αγορών και είναι υπαρκτός ο κίνδυνος ενός γενικευμένου πολέμου, με την εμπλοκή και της Ελλάδας, τα διδάγματα εκείνης της περιόδου είναι όσο ποτέ χρήσιμα και αναγκαία. Για να μη βρεθεί ο λαός κάτω από τη σημαία των εκμεταλλευτών του, αλλά να χαράξει το δικό του δρόμο για δική του εξουσία. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, το ΚΚΕ είναι έτοιμο να ασκήσει τον αυτοτελή ιδεολογικοπολιτικό και οργανωτικό ρόλο του για τα συμφέροντα του λαού και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας».

ΠΗΓΗ.ΑΠΕ-ΑΜΠΕ

Στρατιωτική παρέλαση στην Θεσσαλονίκη και μαθητική στην Αθήνα

parelasi_563_355Παρουσία των Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο, του υπουργού Άμυνας Πάνου Καμμένου και του πρόεδρου της ΝΔ Κυριάκου Μητσοτάκη –Στον Άγιο Ευστράτιο ο Τσίπρας-Ποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα γίνουν

Με τη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη και τη μαθητική παρέλαση στην Αθήνα κορυφώνονται σήμερα οι τριήμερες εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου.

Τη στρατιωτική παρέλαση που ξεκίνησε στις 11:00 το πρωί παρακολουθούν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, ο υπουργός Άμυνας Πάνος Καμμένος και ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης.

Λίγο πριν προηγηθεί κατάθεση στεφάνων στο στεφάνων στο Ηρώο του Γ’ Σώματος Στρατού.

Στην Αθήνα, για τις ανάγκες των μαθητικών εκδηλώσεων, οποίας η Τροχαία θα διακόπτει την κυκλοφορία από τις 9:00 το πρωί στις λεωφόρους Β. Αμαλίας, Β. Σοφίας, Πανεπιστημίου, Μητροπόλεως και Λ. Β. Όλγας.

Ήδη από τις 6:00 το πρωί έχει απαγορευθεί η στάση και η στάθμευση.

Ανάλογες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα γίνουν και στον Πειραιά, αλλά και σε όλους τους Δήμους λόγω των παρελάσεων.

Ο πρωθυπουργός θα πραγματοποιήσει σήμερα επίσκεψη στον Άγιο Ευστράτιο από οπού θα παρακολουθήσει τις εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, ενώ θα παραστεί στην επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό «Γέννησης του Χριστού», χοροστατούντων του αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου και του μητροπολίτη Λήμνου Ιερόθεου.

ΠΗΓΗ.PARAPOLITIKA.GR

Τι κατέθεσαν οι αυτόπτες μάρτυρες στη δίκη για τον εμπρησμό της Marfin

Êüóìïò å÷åé áöÞóåé ëïõëïýäéá óôï õðïêáôÜóôçìá ôçò MARFIN EGNATIA BANK óôçí Óôáäßïõ 23 ïðïõ äýï ãõíáßêåò êáé Ýíáò Üíäñáò âñÞêáí ÷èÝò ôïí èÜíáôï ìåôÜ áðü ðõñêáãéÜ ðïõ åêäçëþèçêå áðü ñßøç ìïëüôïö êáôÜ ôçí äéÜñêåéá ôçò ãåíéêÞò áðåñãßáò , ÐÝìðôç 6 Ìáßïõ 2010.

Με τις καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων του εμπρησμού της ΜΑΡΦΙΝ και του βιβλιοπωλείου ΙΑΝΟΣ, τον Μάιο του 2010 κατά την διάρκεια του ογκώδους συλλαλητηρίου κατά του πρώτου μνημονίου, αλλά και αστυνομικών συνεχίσθηκε η δίκη ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου των Θοδωρή Σίψα και Παύλου Ανρέεφ.

Ένας εκ των μαρτύρων, που βρισκόταν στο πατάρι του ΙΑΝΟΥ, κατέθεσε πως είδε να σπάνε την τζαμαρία της τράπεζας και μετά «έναν ψηλό μελαχρινό που πέταξε μέσα την μολότωφ». Όπως είπε ο μάρτυρας, «οι άλλοι τον τράβηξαν και του είπαν» τι κάνεις ρε μ….,» πράγμα που σημαίνει ότι δεν ήθελαν να κάψουν τη τράπεζα. Όπως τον τραβάγανε, σηκώθηκε η μπλούζα του και φάνηκε σώμα νέου». Ο μάρτυρας ανέφερε επίσης πως αρκετοί από τους διαδηλωτές και ενώ η τράπεζα φλεγόταν και οι υπάλληλοι της είχαν βγει στο μπαλκόνι, τους φώναζαν » να καείτε ρε πούστ..».

Ο τότε υπεύθυνος του βιβλιοπωλείου, κατέθεσε μεταξύ άλλων, πως λίγο πριν δεχθούν την βομβιστική επίθεση άκουσε κάποιον να φωνάζει «κάψτε το μαγαζί του Τσοχατζόπουλου», ενώ όπως είπε είδε δύο από την «οργανωμένη» ομάδα των δραστών, μετά από εντολή που έδωσε κάποιος, κινήθηκαν απέναντι προς την ΜΑΡΦΙΝ: «Η τράπεζα δεν μπορούσε να έχει ρολά, ήταν νεοκλασικό το κτίριο, οι άνθρωποι ήταν απροστάτευτοι. Έριξαν μέσα ένα ογκώδες αντικείμενο. Μόλις το είδα είπα:» πω, πω, θα τους κάψουν σαν ποντίκια». Σε δευτερόλεπτα έγινε μετά η επίθεση σε μας. Κάποιος έσπασε την βιτρίνα με σφυρί… Αυτοί δεν είχαν καμία σχέση με την ομάδα της ΜΑΡΦΙΝ. Αυτοί που επιτέθηκαν σε εμάς, εμφανίσθηκαν από το πεζοδρόμιο. Έριξαν δυο μολότοφ πήραμε αμέσως τους πυροσβεστήρες. Τότε εμφανίστηκε και άλλο άτομο και απευθυνόμενος προς εμένα είπε θα σε κάψω. Ότι μπορέσαμε να καταλάβουμε, γιατί φορούσε μάσκα. Προσπάθησε να τον απωθήσει ένας εργαζόμενος, αλλά εκείνη την ώρα ξεβιδώνει το μπουκάλι που κρατούσε… Μετά πέταξε υλικό στη ξύλινη σκάλα του καταστήματος».

Πρόεδρος: Έχετε αναγνωρίσει τον κ. Αντρέεφ ως το άτομο που σας είπε θα σε κάψω;
Μάρτυρας: Δεν ξέρω αν αυτοί που μου έδειξαν οι αστυνομικοί είναι οι κατηγορούμενοι…
Πρόεδρος: Υπάρχει περίπτωση να υπογράψατε την κατάθεση σας χωρίς να την διαβάσετε;
Μάρτυρας: Πολύ μεγάλη.
Πρόεδρος: Αναγνωρίσατε κατά 70% τον κ. Αντρέεφ προανακριτικά… Στον ανακριτή όμως δεν τον αναγνωρίζετε με βεβαιότητα.
Μάρτυρας: Όταν μου έδειξαν κάποιες φωτογραφίες με ρώτησαν: «τα άτομα που έκαναν την επίθεση με ποιόν μοιάζουν πιο πολύ ως σωματότυποι;» Απάντησα και εννοούσα ότι τα πρόσωπα που πετάξαν μολότοφ μοιάζουν κάπως ως σωματότυποι. Δεν αναγνώρισα κάποιον. Αν κρίνω από αυτό που βλέπω σήμερα, τον δεύτερο κατηγορούμενο, ήταν πολύ πιο κοντός.

Ο φίλος του πρώην υπευθύνου του βιβλιοπωλείου που βρισκόταν εκεί στα γεγονότα, αναφέρθηκε σε μία ομάδα δέκα ατόμων με καλυμμένα πρόσωπα, σακίδια και γάντια που πήγε στην τράπεζα: «φτάνουν εκεί, βγάζουν ένα σφυρί, έσπασαν την τζαμαρία, πέταξαν μέσα κάποιες μολότοφ. Οι φλόγες εξαπλώθηκαν αμέσως. Επικράτησε πανικός.» Ο μάρτυρας περιέγραψε πως ένας από τους δράστες της επίθεσης στο βιβλιοπωλείο του είπε «κάνε πίσω θα σε κάψω» και ότι όταν αυτός του είπε να μην πετάξει τις μολότοφ, ο μασκοφόρος τον περιέλουσε με το εύφλεκτο υλικό».

Στις καταθέσεις τους οι αστυνομικοί της Κρατικής Ασφάλειας, είτε αναφέρθηκαν στις έρευνες στα σπίτια των δύο κατηγορουμένων -όσοι μετείχαν στις διαδικασίες αυτές- είτε στην ανώνυμη επιστολή που «υποδείκνυε» τους δράστες.

Ο ένας από τους αστυνομικούς που κλήθηκε να ερευνήσει την επιστολή, κατέθεσε πως δεν έγινε καμία έρευνα για τον αποστολέα της και πως ο ίδιος με βάση τα στοιχεία αυτού του ανώνυμου υλικού «κατέληξε στον Σίψα που είχε δύο προσαγωγές: μία το 1997 και μία το 2010 για το μνημόνιο». Ο αστυνομικός μάλιστα συμπλήρωσε: «Είχαν γίνει βέβαια πάρα πολλές προσαγωγές εκείνη την ημέρα. Προφανώς, δεν προέκυψε κάτι τότε, γι’ αυτό και αφέθηκε ελεύθερος».

Ο πρόεδρος ρώτησε τον αστυνομικό αν γνωρίζει τον Θοδωρή Σίψα και εκείνος απάντησε: «Ναι, μένει και δίπλα στη ΓΑΔΑ. Τον είχα δει και έξω, στην υπηρεσία μου, δραστηριοποιούταν στον αναρχικό χώρο.»

Πρόεδρος: Δηλαδή;
Μάρτυρας: Σε Εκδηλώσεις, π.χ. στα προπύλαια με μικροφωνικές όταν παίρναμε μέτρα ασφαλείας. Όχι σε επεισόδια.
Ο δεύτερος αστυνομικός ,που έχει καταθέσει αρχικά πως αναγνώρισε τον Σίψα ως σωματότυπο κλήθηκε από το δικαστήριο να αναγνωρίσει τον κατηγορούμενο.
Εισαγγελέας: Μπορείτε να ταυτοποιήσετε τον Σίψα ως το άτομο στη φωτογραφία που πετάει την μολότοφ στη ΜΑΡΦΙΝ;
Μάρτυρας: Όχι
Ο πρώτος μάρτυρας αστυνομικός, που πραγματοποίησε την έρευνα στο σπίτι του κατηγορουμένου Θ. Σίψα, απάντησε σε ερωτήσεις της υπεράσπισης πως δεν κατέσχεσε το τηλέφωνο του και ότι το παρέδωσε ο κατηγορούμενος κατά την προσαγωγή.
Υπεράσπιση: Το νούμερο του κινητού του, που του ξέρατε κατά την κατάθεση σας;
Μάρτυρας: Δεν θυμάμαι.
Υπεράσπιση: Βάσει της κατάθεσής σας έγινε η άρση απορρήτου όμως.
Μάρτυρας: Έχουν περάσει 6 χρόνια δεν μπορώ να θυμάμαι.
Υπεράσπιση: Ρωτάμε γιατί τον αριθμό που καταθέσατε δεν ήταν το τότε κινητό του Σίψα. Ήταν παλιό το νούμερο που δώσατε και το αποσύρει τρία χρόνια πριν.

Η υπεράσπιση σχολίασε στο δικαστήριο ότι η Ασφάλεια είχε το κινητό του Σίψα από παλιές προσαγωγές καθώς «η αστυνομία έχει δεξαμενή υπόπτων, παραβιάζοντας τα δικαιώματα των πολιτών. Παρακολουθούσαν τον Σίψα για δικούς τους λόγους».

Ο πρόεδρος ρώτησε τον αστυνομικό αν γνωρίζει τον Θοδωρή Σίψα και εκείνος απάντησε: Ναι, μένει και δίπλα στη ΓΑΔΑ. Τον είχα δει και έξω, στην υπηρεσία μου, δραστηριοποιούταν στον αναρχικό χώρο.

Πρόεδρος: Δηλαδή;
Μάρτυρας: Σε Εκδηλώσεις, π.χ. στα προπύλαια με μικροφωνικές όταν παίρναμε μέτρα ασφαλείας. Όχι σε επεισόδια.

Σχολιάζοντας η υπεράσπιση του Θοδωρή Σίψα όσα κατέθεσαν οι αστυνομικοί είπε: «Κάποιοι ήθελαν να στοχοποιήσουν αυτόν τον άνθρωπο με ανώνυμη επιστολή. Επειδή είναι αναρχικός. Είναι γνωστός, έχει προσαχθεί, άρα βάζουμε τα στοιχεία από παλιές προσαγωγές και ανακαλύπτουμε ενόχους. Κοροϊδεύουν τις οικογένειες των θυμάτων. Είναι θλιβερό». Η δίκη θα συνεχιστεί τη Δευτέρα.

 ΠΗΓΗ/zougla/gr

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2016, 19:47

Τον Ξενώνα Φιλοξενίας Καρκινοπαθών Παιδιών «Στοργή» εγκαινίασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

b_4549_or_logo_storgh

Τον Ξενώνα Φιλοξενίας Καρκινοπαθών Παιδιών «Στοργή», στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, εγκαινίασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος. Ο Ξενώνας οικοδομήθηκε από τον Σύλλογο Φίλων Καρκινοπαθών Παιδιών «Στοργή» σε οικόπεδο που παραχώρησε ο δήμος Καλαμαριάς, αποτελείται από 4 ορόφους συνολικού εμβαδού 2.000 τετραγωνικών μέτρων και διαθέτει 18 δίκλινα δωμάτια με ατομικό λουτρό, κουζίνα σε κάθε όροφο, χώρο αναψυχής και διδασκαλίας και διαθέτει κοινωνική λειτουργό και ψυχολόγο.

Στον Ξενώνα θα φιλοξενούνται δωρεάν καρκινοπαθή παιδιά και οι συνοδοί τους που έρχονται από μακρινές περιοχές για θεραπεία στη Θεσσαλονίκη.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παραλαμβάνοντας τιμητική πλακέτα, που του επέδωσε η πρόεδρος της Στοργής Τίμη Μπακατσέλου, ανέφερε ότι η κρίση έχει θίξει το κοινωνικό κράτος στο όνομα της επίτευξης των δημοσιονομικών στόχων και ότι το έλλειμμα της κρατικής στοργής και του κοινωνικού κράτους το έχουν καλύψει οι θεσμοί της οικογένειας, η Εκκλησία, σε ένα βαθμό, η τοπική αυτοδιοίκηση και σύλλογοι όπως η «Στοργή».

Ο κ Παυλόπουλος επισήμανε ότι τα σημερινά εγκαίνια είναι αφιερωμένα τη μνήμη του εκλιπόντα ευπατρίδη, Αλέξανδρου Μπακατσέλου, με τον οποίο σχεδίαζαν πέρσι να εγκαινιαστεί ο Ξενώνας μέσα στο 2016. Ευχαρίστησε το σύλλογο «Στοργή», για την προσφορά του σε αυτή τη δύσκολη ώρα για τη χώρα και δήλωσε ότι θα κάνει ότι μπορεί μέχρι το τέλος της θητείας του ώστε μαζί το κράτος και η Πολιτεία να μπορέσουν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων έχοντας συμπληρωματικά και τη συνδρομή της Στοργής. ΠΗΓΗ/ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΕ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ Η ΤΡΟΧΑΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ.

Αθήνα
Αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας και αστυνόμευσης στο οδικό δίκτυο της χώρας λαμβάνει η Τροχαία σε όλη την Επικράτεια λόγω της αυξημένης κίνησης των εκδρομέων από και προς τα αστικά κέντρα εν όψει εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου.

Ο σχεδιασμός της ΕΛ.ΑΣ. περιλαμβάνει ενισχυμένη τροχονομική αστυνόμευση του οδικού δικτύου σε τομείς ανά 20-30 χιλιόμετρα με βάση τις ιδιαίτερες κυκλοφοριακές συνθήκες κάθε περιοχής, έντονη αστυνομική παρουσία σε σημεία όπου σημειώνονται συχνά τροχαία ατυχήματα, αυξημένα μέτρα τροχαίας στις εισόδους-εξόδους των μεγάλων αστικών κέντρων, καθώς και σε χώρους όπου παρατηρείται μαζική διακίνηση επιβατών (αεροδρόμια, λιμάνια, υπεραστικά ΚΤΕΛ, σιδηροδρομικοί σταθμοί κλπ).

Συνεργεία της Τροχαίας θα διενεργούν ειδικούς και γενικούς ελέγχους, για τη βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων, όπως υπερβολική ταχύτητα, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, αντικανονικό προσπέρασμα κλπ, καθώς και για παραβάσεις που ευθύνονται για την πρόκληση σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων, όπως η χρήση κινητών τηλεφώνων κατά την οδήγηση.

Επιπλέον, σε όλη τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων θα βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τόσο το προσωπικό, όσο και τα μέσα της Ελληνικής Αστυνομίας, κυρίως των Υπηρεσιών Τροχαίας. Συγκεκριμένα, θα διατεθούν περιπολικά, μοτοσικλέτες και συμβατικά οχήματα, με το ανάλογο προσωπικό και εξοπλισμό.

Παράλληλα, για την ασφαλέστερη κίνηση των οχημάτων κατά την εορταστική αυτή περίοδο θα ισχύουν οι απαγορεύσεις κίνησης φορτηγών αυτοκινήτων ωφέλιμου φορτίου άνω του 1,5 τόνου, και συγκεκριμένα ως εξής:

 • Την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου στο ρεύμα εξόδου από 16.00-21.00.
 • Την Παρασκευή 28 Οκτωβρίου στο ρεύμα εξόδου από 08:00-13:00.
 • Την Κυριακή 30 Οκτωβρίου στο ρεύμα εισόδου στα αστικά κέντρα από 15.00-21.00.

Η Τροχαία ζητά από τους οδηγούς να ενημερώνονται για την κατάσταση του οδικού δικτύου, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την οδήγηση, να ακολουθούν πιστά τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, να οδηγούν με χαμηλές ταχύτητες για να ελέγχουν καλύτερα το όχημά τους και σε κάθε περίπτωση, να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τροχονόμων. ΠΗΓΗ in.gr%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%b7%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%b7

Η φωτογραφία των εργαζομένων του Αlpha μετά την απόφαση του ΣτΕ [εικόνα]

Μια φωτογραφία στο Facebook με λεζάντα «Από τον Alpha με αγάπη» ήταν το σχόλιο των εργαζομένων του Alpha μετά την απόφαση του ΣτΕ για τον νόμο των τηλεοπτικών αδειών.

Οι εργαζόμενοι που ζούσαν με την αγωνία του «μαύρου», καθώς ο Alpha δεν είχε πάρει μία από τις τέσσερις άδειες, πλέον χαμογελούν με το κανάλι τους να συνεχίζει να βρίσκεται στον τηλεοπτικό «αέρα».

 


Πηγή: iefimerida.gr

Χειμωνιάζει την Πέμπτη -Ισχυρές καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας.

%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%b5%ce%af%ce%bf-%ce%bb%ce%ae%cf%88%ce%b7%cf%82-37

Καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές περιμένουμε την Πέμπτη, από το μεσημέρι στα δυτικά, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού.

Θερμοκρασία σε σημαντική πτώση από τα βόρεια και ισχυροί από ανατολικές διευθύνσεις 6 με 8 μποφόρ στα πελάγη.

 

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ: 

 • Μακεδονία, Θράκη 

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στην κεντρική Μακεδονία σποραδικές καταιγίδες.
Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 5 με 6 και από το απόγευμα έως 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία κατά τόπους 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

 • Νησιά Ιονίου, Ηπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος 

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές.
Ανεμοι: Αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και βαθμιαία ανατολικοί νοτιοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ ενισχυόμενοι.
Θερμοκρασία: Από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο κατά τόπους 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

 • Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Ευβοια, Ανατολική Πελοπόννησος 

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, αρχικά στα βόρεια και βαθμιαία και στα υπόλοιπα. Τα φαινόμενα στα δυτικά τμήματα πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά και νότια βαθμιαία 6 με 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

 • Κυκλάδες, Κρήτη 

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

 • Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα 

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών στα βόρεια.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και βαθμιαία στα βόρεια 6 με 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

 • Αττική 

Καιρός: Νεφώσεις με παροδικές βροχές και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια από το απόγευμα.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά βαθμιαία 6 με 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια και ανατολικά η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

 • Θεσσαλονίκη 

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες.
Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 13 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΣτΕ: Αντισυνταγματικός κρίθηκε ο νόμος Παππά με 14-11 ψήφους.

%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%b5%ce%af%ce%bf-%ce%bb%ce%ae%cf%88%ce%b7%cf%82-36

Αντισυνταγματικός κρίθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης από το ΣτΕ ο νόμος Παππά με ψήφους 14-11.

Πρόκειται για πλήρη ανατροπή, καθώς το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε αντισυνταγματικό τον νόμο, χωρίς να δοθεί προθεσμία στο ΕΣΡ για να προβεί σε διορθωτικές κινήσεις. Οι δικαστές αποφάσισαν ότι ο νόμος ακυρώνεται και όλη η διαδικασία που έχει γίνει μέχρι τώρα «κατεδαφίζεται» και δεν υπάρχει δυνατότητα διορθωσής της.

Οι δικαστές έδωσαν ξεκάθαρη λύση στο θέμα της χορήγησης των τηλεοπτικών αδειών κρίνοντας όπως όλα δείχνουν αφού το σκεπτικό δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί ότι η αφαίρεση των αρμοδιοτήτων από το ΕΣΡ προσκρούει στην συνταγματική επιταγή. Ως εκτούτου θα πρέπει να ακυρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία με την οποία ανακηρύχθηκαν οι 4 υπερθεματιστές.

Μετά από διάσκεψη 5 ωρών υιοθετήθηκε όπως φαίνεται από το αποτέλεσμα η σκληρή γραμμή χωρίς κανένα αστερίσκο, δηλαδή χωρίς καμία ενδιάμεση λύση που θα έδινε ένα περιθώριο έξι μηνών για την συγκρότηση ΕΣΡ το οποίο θα ρύθμιζε μετά την συγκρότηση του το τηλεοπτικό τοπίο.

Σύμφωνα με πληροφορίες η ενδιάμεση αυτή λύση φαίνεται ότι δεν μπήκε καθόλου στην ψηφοφορία αφού υπήρχαν εξαρχής δύο «στρατόπεδα». Αυτό που μιλούσε για αντισυνταγματικότητα του νόμου και αναζητούσε ξεκάθαρη λύση και εκείνο των δικαστών που τάχθηκαν υπέρ της αντισυνταγματικοτητας του νόμου υιοθετώντας την εισήγηση του Γ.Παπαγεωργίου.

Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι το ΕΣΡ ήταν το μόνο αρμόδιο για να διοργανώσει τον διαγωνισμό και ότι κακώς έγινε με πρωτοβουλία του αρμόδιου υπουργού, του Νίκου Παππά.

Πλέον δημιουργούνται νέα δεδομένα, σαν να μην έχει γίνει διαγωνισμός και το ΕΣΡ που θα συγκροτηθεί θα είναι εκείνο που θα αναλάβει τη ρύθμιση του τηλεοπτικού τοπίου.

Ο πρόεδρος του ΣτΕ Νίκος Σακελλαρίου εξερχόμενος από το κτίριο λίγο μετά τις 23:15 δεν θέλησε να κάνει δηλώσεις στα ΜΜΕ που περίμεναν απέξω και αρνήθηκε να απαντήσει σε ερώτημα αν η Δικαιοσύνη ήρθη στο ύψος των περιστάσεων.

Νωρίτερα δόθηκε σκληρή μάχη, καθώς υπήρξε ομάδα δικαστικών που πρότειναν να κριθεί αντισυνταγματικός ο νόμος αλλά να δοθεί προθεσμία στο ΕΣΡ που θα συγκροτηθεί, προκειμένου να διορθωθούν με βάση το σύνταγμα τα κακώς κείμενα που είχαν γίνει στον διαγωνισμό των καναλιών. Αυτή όμως η άποψη δεν επικράτησε.

Σε μία πρώτη αντίδραση από το Μέγαρο Μαξίμου, κυβερνητικές πηγές σχολίαζαν μετά από την απόφαση του ΣτΕ «επιστρέφουμε σε καθεστώς ανομίας που υπήρχε και πριν».

Σφοδρή επίθεση της κυβέρνησης στο ΣτΕ

Στην πρώτη επίσημη αντίδρασή της, διά στόματος της Ολγας Γεροβασίλη, η κυβέρνηση εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Η κυβερνητική εκπρόσωπος ανέφερε «Πρόκειται για το ίδιο δικαστήριο που έκρινε συνταγματικά τα μνημόνια που διέλυσαν την Ελλάδα, το «μαύρο» στην ΕΡΤ, το PSI που διέλυσε τα ασφαλιστικά».

«Οι αποφάσεις της δικαιοσύνης είναι δεσμευτικές, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κρίνονται. Κρίνονται από την κυβέρνηση και από τον λαό, που της έδωσε την πλειοψηφία στη βουλή για να βάλει τάξη στο τηλεοπτικό χάος και να βάλει τέλος στο τρίγωνο της διαπλοκής».

Ειδικά η συγκεκριμένη απόφαση κρίνεται και από τις συνέπειες που προκαλεί, συμπλήρωσε η κ. Γεροβασίλη. «Η επιστροφή της ήδη καταβληθείσας πρώτης δόσης στέλνει 15.000 παιδιά εκτός παιδικών σταθμών, εμποδίζει την πρόσληψη 4.000 νοσηλευτών που θα στελέχωναν άμεσα τα δημόσια νοσοκομεία τα οποία χρειάζονται προσωπικό. Στερεί από τον δημόσιο προϋπολογισμό 255 εκατ. ευρώ, πόρους αναγκαίους ιδίως σε μία περίοδο που η κοινωνία τους έχει ανάγκη και τους επιστρέφει στους λογαριασμούς 4 πολύ πλούσιων επιχειρηματιών».

Σχέδιο νόμου τη Δευτέρα στη Βουλή

Η σημερινή απόφαση οδηγεί τη χώρα στο προηγούμενο αντισυνταγματικό καθεστώς, τόνισε ακόμη η κυβερνητική εκπρόσωπος. «Αυτό όμως δεν θα το επιτρέψουμε να συμβεί. Η νομοθετική πρωτοβουλία ανήκει στην εκλεγμένη κυβέρνηση», τόνισε και πρόσθεσε ότι τη Δευτέρα η κυβέρνηση στέλνει σχέδιο νόμου.

«Θα προβλέπει την έκδοση έκδοση βεβαιώσεων λειτουργίας σταθμών μέχρι να χορηγηθούν οι πρώτες νόμιμες τηλεοπτικές άδειες με βάση τον νόμο 4319 του 2015».

«Τίποτα δεν θα εμποδίσει τη βούληση της κυβέρνησης να βάλει τάξη με αρχές και κανόνες ισονομίας στο ασύδοτο τηλεοπτικό τοπίο. Η ασυδοσία δεν είναι ούτε συνταγματικά προβλεπόμενη, ούτε πολιτικά και ηθικά ανεκτή. Η δωρεάν χρήση τηλεοπτικών συχνοτήτων ανήκει οριστικά στο παρελθόν», κατέληξε η κ. Γεροβασίλη.

 

Για να εκπέμψουν τα κανάλια πρέπει να πληρώσουν για βεβαίωση προσωρινής άδειας

«Μέχρι να υπάρξει αδειοδότηση από το ΕΣΡ, όποιος θέλει να εκπέμπει θα πρέπει να πάρει βεβαίωση προσωρινής άδειας», διευκρίνιζαν κυβερνητικές πηγές για τη νέα νομοθετική πρωτοβουλία.

«Για να την πάρει θα πρέπει να πληρώσει και να τηρήσει τις νόμιμες προϋποθέσεις για απασχόληση υποδομές και πρόγραμμα», ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

ΝΔ: Να παραιτηθεί ο Τσίπρας -Να γίνουν εκλογές

Την παραίτηση της κυβέρνησης και την διεξαγωγή εκλογών ζητά η Νέα Δημοκρατία μετά την απόφαση του ΣτΕ.

Οπως προαναγγέλλει μέσω ανακοίνωσής του το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης τις επόμενες ημέρες θα καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση για την ουσιαστική αποκατάσταση της πολυφωνίας και τη ρύθμιση του τηλεοπτικού τοπίου».

«Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία κρίνεται αντισυνταγματικός ο »νόμος Παππά» αποτελεί ένα καθοριστικό γεγονός στο δημόσιο βίο της xώρας. Ο διαγωνισμός – παρωδία ακυρώθηκε. Ο »νόμος Παππά» ανήκει πια στο παρελθόν», αναφέρει η ΝΔ και προσθέτει:

«Η προσπάθεια  θεσμικής υπεξαίρεσης των αρμοδιοτήτων του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης από την απερχόμενη Κυβέρνηση, απέτυχε.

Η Νέα Δημοκρατία από την πρώτη στιγμή υπερασπίστηκε τη συνταγματική τάξη και αγωνίστηκε να αποτρέψει το κυβερνητικό πραξικόπημα στο χώρο των Μ.Μ.Ε».

«Σήμερα, δεν πανηγυρίζουμε. Μαζί με τη δημοκρατική κοινωνία αισθανόμαστε δικαιωμένοι γιατί η συνταγματική νομιμότητα αποκαταστάθηκε.

Οι προκλητικές, αυταρχικές και αντιδημοκρατικές μεθοδεύσεις και παρεμβάσεις στη Δικαιοσύνη, δεν πέρασαν.

Ο κ. Τσίπρας προσπάθησε να διχάσει τους Έλληνες και μάλιστα σε μια περίοδο που η χώρα έχει ανάγκη από αξιοπιστία, μεταρρυθμιστικό σχέδιο και ενότητα για να ανταπεξέλθει στην κρίση.

Δεν τα κατάφερε», τονίζει.

«H αποχώρησή του από την εξουσία και η προκήρυξη πρόωρων εκλογών είναι σήμερα περισσότερο παρά ποτέ επιβεβλημένη.

Η Νέα Δημοκρατία θα καταθέσει τις επόμενες ημέρες ολοκληρωμένη πρόταση για την ουσιαστική αποκατάσταση της πολυφωνίας και τη ρύθμιση του τηλεοπτικού τοπίου», καταλήγει η Νέα Δημοκρατία.

Ποτάμι: Να παραιτηθεί ο Νίκος Παππάς -Να απολογηθεί ο Τσίπρας

Μετά την απόφαση του ΣτΕ για την αντισυνταγματικότητα του νόμου των τηλεοπτικών αδειών, το Ποτάμι σε ανακοίνωσή του ζητά την παραίτηση του Νίκου Παππά.

Παράλληλα, ζητά από τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα να απολογηθεί για τον νόμου που έφερε, αναγνωρίζοντας το λάθος του.

«Είχαμε προειδοποιήσει την κυβέρνηση. Να σεβαστεί το ΕΣΡ και να μην επιμείνει στον παραλογισμό ότι στην Ελλάδα θα εκπέμπουν μόνο 4 κανάλια. Ο κ. Παππάς, με την άδεια του κ. Τσίπρα όμως, θεώρησε ότι μπορεί να παραβιάσει το Σύνταγμα προκειμένου να στήσει ένα ελεγχόμενο τοπίο στην ενημέρωση. Με εργολάβους και «λαγούς» που θα έδιναν βοσκοτόπια και θα έστηναν »SIRIZATV»», αναφέρει σε ανακοίνωσή του τοκόμμα του Σταύρου Θεοδωράκη και προσθέτει:

«Οι προσπάθειες των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ να εκβιάσουν τους δικαστές απέτυχαν. Τώρα ήρθε η στιγμή των ευθυνών. Ο κ. Παππάς πρέπει να παραιτηθεί και ο κ. Τσίπρας πρέπει να απολογηθεί. Και αφού αναγνωρίσουν το λάθος τους να αναζητήσουν την πρόταση που κατέθεσε «Το Ποτάμι» στον Πρόεδρο της Βουλής. Περισσότερα κανάλια – περισσότεροι εργαζόμενοι – περισσότερα λεφτά στα δημόσια ταμεία – περισσότερη διαφάνεια στην προέλευση των χρημάτων των καναλαρχών και κυρίως περισσότερη Συνταγματική νομιμότητα».

Λοβέρδος: Να παραιτηθεί ο Νίκος Παππάς -Συναίνεση για το ΕΣΡ 

Την παραίτηση του υπουργού Επικρατείας Νίκου Παππα ζήτησε με δήλωσή του ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Ανδρέας Λοβέρδος μόλις έγινε γνωστή η απόφαση του ΣτΕ για την αντισυνταγματικότητα του νόμου για το διαγωνισμό των τηλεοπτικών σταθμών.

Δηλώνοντας ότι τώρα χρειάζεται συναίνεση τόνισε ότι «Μαύρο στην ενημέρωση δεν θα υπάρξει!.. Τώρα ο δρόμος για συναίνεση σε ό,τι αφορά το ΕΣΡ είναι ανοικτός… Η συναίνεση, όμως, αυτή αποτελεί μια κοινοβουλευτική διαδικασία και δεν συμπεριλαμβάνει τον κ. Παππά» ανέφερε ο Ανδρέας Λοβέρδος και συμπλήρωσε ότι ο υπουργός Επικρατείας έπαιξε με τους δημοκρατικούς θεσμούς, δεν άκουσε την Βουλή επί ένα ολόκληρο χρόνο, δεν συνεκτίμησε τις προηγούμενες αποφάσεις του ΣτΕ.

«Τώρα ο υπουργός Επικρατείας είναι αντιμέτωπος με τις πολιτικές του ευθύνες. Κι όποιος έχει πολιτικές ευθύνες παραιτείται. Δεν συνεχίζω, όμως, άλλο με τον κ. Παππά. Ο λαός λέει πως τους ξαρμάτωτους δεν τους χτυπάμε. Και ο ίδιος είναι θεσμικά και πολιτικά μια τέτοια περίπτωση», κατέληξε.

Ενωση Κεντρώων: «Μοιραίο λάθος του Νίκου Παππά»

Μοιραίο λάθος του υπουργού Επικρατείας Νίκου Παππά, το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή, τόνισε σε ανακοίνωση της η Ένωση Κεντρώων.

Η απόφαση, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, εκτιμάτο ως αναμενόμενη γιατί οι δικαστές δεν παίζουν με το Σύνταγμα και τους νόμους.

Πηγή: iefimerida.gr
1 51 52 53 54 55 58